Niedostateczna wydajność kotła i obniżenie się poziomu wody w kotle

wtorek, Sierpień 17th, 2010

Przyczyną niedostatecznej wydajności kotła może być za słaby ciąg kominowy wskutek nieszczelności w przestrzeni spalinowej w samym kotle, w czopuchu lub w kominie. Niska wydajność kotła może być spowodowana niską wartością opałową paliwa lub niewłaściwą ilością powietrza dopływającego do komory spalania. Może być również spowodowana zanieczyszczeniem kanałów dymowych lub brakiem dopływu powietrza do kotłowni. Aby usunąć powyższe przyczyny należy:
– uszczelnić kocioł, czopuch i komin,
– używać paliwa o wartości opałowej dostosowanej do typu kotła,
– wyregulować dopływ powietrza pod ruszt,
– oczyścić kanały dymowe w kotle, w czopuchu i w kominie,
– sprawdzić i otworzyć przepustnice w kanałach nawiewnych do kotłowni. Obniżenie się poziomu wody w szkle wodowskazowym może być spowodowane niewłaściwym jego działaniem. Należy go wówczas przedmuchać. Również może być spowodowane zmniejszeniem się ilości wody zasilającej kocioł. Należy wówczas zwiększyć zasilanie kotła. Jeśli woda w szkle spada do najniższego poziomu, należy obniżyć obciążenie kotła, a w skrajnym przypadku kocioł wygasić, zasilając go ciągle wodą. Kocioł, który uległ awarii, wyłączyć.

Zanieczyszczenie częściowe kurka dolnego

wtorek, Sierpień 17th, 2010

Jeżeli kurek dolny jest zanieczyszczony tylko częściowo, woda w szkle będzie znajdować się na właściwym poziomie, lecz jej wahania będą słabe lub nie będzie ich wcale. Jeśli wahania poziomu wody nie występują jest to oznaką zanieczyszczenia jednego z kurków. W takim przypadku należy wodowskaz przedmuchać. W tym celu otwiera się kurek, który ma być przedmuchany, np. górny, zamyka kurek odcinający dopływ wody z kotła i przedmuchuje się kurek górny. Następnie otwiera się kurek dolny i przy zamknięciu kurka górnego wykonuje się przedmuchanie kurka dolnego. Potem znów otwiera się kurek górny, a zamyka się dolny kurek już przedmuchany. Niewskazane jest przedmuchiwanie obu kurków naraz, ponieważ nie można wówczas ustalić, który z kurków był zanieczyszczony. Po przedmuchaniu kurków sprawdza się wahania poziomu wody w szkle wodowskazowym. Jeśli woda podnosi się szybko, a następnie lekko waha się, wodowskaz działa właściwie. Jeżeli w dalszym ciągu występują nieprawidłowości w wodowskazie, czynność przedmuchiwania należy powtórzyć. Jeżeli mimo tych zabiegów poziom wody w szkle wodowskazowym podnosi się wskazuje to na inną usterkę.

Uszkodzenie wodowskazu

wtorek, Sierpień 17th, 2010

Częstym uszkodzeniem jest pęknięcie szkła wodowskazowego. W takim przypadku zamyka się kurek dolny i górny, odkręca nakrętki dławicy, wyjmuje się tuleje, gumowe pierścienie i usuwa resztki szkła. Nowe szkło wstawia się. przez otwór w górnym kurku, po uprzednim wyjęciu korka. Po włożeniu nowego szkła nakłada się na szkło górny pierścień gumowy, tuleją i nakrętkę dławicową, następnie dolną dławicową nakrętkę, tuleję i pierścień gumowy. Następnie szkło ostrożnie wstawia się do gniazda dolnego kurka, ustawia się w odpowiednich miejscach gumowe pierścienie i tuleje oraz zakręca dławicowe nakrętki. Nakrętki dokręca się wolno, na przemian dolną i górną. Połączenie z kotłem powinno odbywać się ostrożnie. Najpierw otworzyć kurek górny, szkło nagrzewa się parą, a następnie otworzyć kurek dolny. Kolejną czynnością jest sprawdzenie, na jakim poziomie znajduje się woda oraz czy poziom wody waha się. Inną usterką w działaniu wodowskazu może być przepuszczanie pary lub wody przez kurki, najczęściej na skutek nieodpowiedniego dotarcia lub zużycia się kurków. Jeśli parę przepuszcza kurek górny, to ciśnienie w parowej przestrzeni szkła zmniejszy się, wskutek czego poziom wody w szkle wodowskazowym będzie wyższy niż w kotle. Jeśli przepuszcza wodę kurek dolny, to wówczas zmniejszy się ciśnienie w wodnej przestrzeni szklą, wskutek czego poziom wody w szkle wodowskazowym będzie niższy niż w kotle. Usterki te należy usuwać przez dokładne dopasowanie kurków.

Konserwacja urządzeń po wyłączeniu kotła

wtorek, Sierpień 17th, 2010

Raz do roku kocioł powinno się remontować. Remont należy przewidzieć w okresie wyłączenia kotła. W czasie remontu kocioł musi być dokładnie oczyszczony ze wszystkich pozostałości po paleniu. W samym kotle wymienić przepalone części rusztu, wymienić uszczelki, naprawić uszkodzenia fundamentów. Całą instalację przejrzeć i uszczelnić. Przegląd i konserwacja osprzętu kotła powinna być w zasadzie wykonywana na bieżąco, ale również podczas wyłączenia kotła należy dokonać ewentualnych napraw. Podczas wyłączenia kotła należy wykonać następujące czynności:
a. Po ostygnięciu i oczyszczeniu kotła spuścić wodę przez zawór spustowy, następnie przemyć kocioł wodą, przepłukać go, aż woda będzie spływać zupełnie czysta, usunąć kamień kotłowy zgodnie z „Instrukcją ruchową” kotła.
b. Usunąć nieszczelność w instalacji, pompach, armaturze, sprawdzić działanie automatów, uzupełnić szczeliwo i izolację. Urządzenia i elementy ulegające korozji pomalować farbami antykorozyjnymi. Oczyścić przyrządy bezpieczeństwa, w miarę potrzeby pomalować zbiornik kondensatu.
c. Wymienić uszkodzone manometry i inny osprzęt, w tym również sprzęt do transportu paliwa i żużla.
d. Napełnić ponownie kocioł wodą i pozostawić wodę w kotłach na okres wyłączenia.
e. Oczyścić i nasmarować pompy kondensatu.
f. Oczyścić ruszty, palenisko i kanały spalinowe w kotłach. Usunąć popiół z czopucha.
g. Usunąć wszystkie szczeliny, pęknięcia, nieszczelności wyczystek, połączeń kotłów z czopuchem oraz usunąć inne uszkodzenia występujące w kanałach spalinowych.